Näkökulmat

Alkoholi ei ole tavallinen kulutustuote

Alkoholia kotiovelle ja muut alkoholilainsäädännön vapautukset? Noin 70 000 suomalaislapsen vähintään toisella vanhemmista on vakava päihdeongelma. Alkoholi aiheuttaa inhimillisen hädän lisäksi mittavia yhteiskunnallisia ongelmia ja kustannuksia. Alkoholihaitat näkyvät myös Ensi- ja turvakotien liiton ja jäsenyhdistysten palveluista apua hakevien taustalla.

Petteri Orpon hallituksella on meneillään merkittäviä alkoholilainsäädännön vapautuksia, kuten alkoholin kotiinkuljetuksen sallimista ja vahvempien oluiden tuomista ruokakauppoihin. Valtaosa (53 %) suomalaisista kannattaa nykyistä lainsäädäntöä.

Alkoholin aiheuttamat haitat ovat mittavia

Joka neljäs suomalainen on kokenut lapsuuskodissaan liiallista päihdekäyttöä ja noin 65 000–70 000 suomalaislapsen vähintään toisella vanhemmista on vakava päihdeongelma (Sotkanet). Vanhemman päihdeongelma on yksi suurimmista syistä pienten lasten huostaanotoissa.  Merkittävä osa alkoholin aiheuttamista haitoista kohdistuu läheisiin, lähiympäristöön ja yhteiskuntaan.

− Tutkimukset osoittavat, että niissä perheissä, joissa vanhemmat käyttävät liiallisesti runsaasti päihteitä, esiintyy useammin perheriitoja, väkivaltaa, lasten laiminlyöntiä, erotilanteita, taloudellisia ongelmia ja turvattomuutta, kertoo Maria Hohenthal Ensi- ja turvakotien liitosta.

THL:n Suomalaisten alkoholinkäyttötavat -tutkimus tuo myös esiin, että alkoholin aiheuttamat haitat koskettavat isoa osaa suomalaisista vähintään läheisen kautta.

− Alkoholin aiheuttamat sosiaaliset ja terveyshaitat ovat moninaisia ja vakavuudeltaan eriasteisia. Kertaluonteinen runsas humalajuominen voi näkyä näkyy tapaturmina tai järjestyshäiriöinä. Pitkäaikainen käyttö voi lisätä nopeasti huonolaatuista unta, haasteita mielenterveyteen ja työelämään, Hohenthal muistuttaa.

Pitkällä aikavälillä runsas alkoholinkäyttö vaikuttaa kaikkiin elimiin. Alkoholinkäytöstä johtuvia terveysongelmia oli vuonna 2023 THL:n mukaan miehistä kokenut kuusi ja naisista neljä prosenttia. Humalahakuinen juominen lisää riskiä sekä syyllistyä väkivaltarikokseen että joutua sen uhriksi.

Alkoholin varjopuolet näkyvät palveluissamme

Alkoholi vaikuttaa usein taustalla, kun apua haetaan Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistysten palveluista.

ETKL jäsenyhdistysten väkivaltatyön turvakoti avopalveluista apua saavat tuovat esiin, että noin 30%  30% tilanteissa alkoholilla on osuutta väkivaltatilanteissa tai se vaikuttaa taustalla.

− Alkoholi ei yksinään aiheuta väkivaltaa tai selitä sitä, mutta on selvää, että parisuhteessa runsas alkoholinkäyttö voi kärjistää erimielisyyksiä ja heikentää ongelmanratkaisukykyä. Hallitsematon alkoholinkäyttö myös vähentää tyytyväisyyttä parisuhteeseen, toteaa Hohenthal.

Päihdeongelmasta kärsivät naiset ovat erityisesti lähisuhdeväkivallan riskiryhmää, sillä häpeä estää avun hakemista eikä ammattilainen kysy tilanteesta. Turvakodit ovat myös päihteettömiä, mikä vaikeuttaa avun saamista. On myönteistä, että lähisuhdeväkivallasta kärsivät naiset, joilla on vakava päihdeongelma ovat saamassa uudentyyppisen turvakotipalvelun Tampereelle.

Apua väkivaltaan -chatissä läheisen päihteiden käyttö ja väkivaltainen käytös tulee esiin vajaassa 5 % keskusteluissa. Kaikissa chat-keskusteluissa päihteet nousevat esiin silloin tällöin.

− Päihteet taustatekijänä tilastoidaan silloin, kun keskustelija tuo itse esiin päihteisiin liittyvät vaikeudet. Kun asia nousee esiin, neuvoa kysytään läheisen tai puolison päihteiden käyttöön liittyen tai etsitään itselle tai läheiselle apua. Myös konkreettista apua tilanteen ratkaisemiseksi etsitään, kertoo Hohenthal.

Kuva: Kaikista vuonna 2023 käydyistä chat keskusteluista 117:ssa nousi esiin päihteet. Aikuisten chatkeskusteluja käytiin yhteensä 3262. Lasten ja nuorten chatkeskusteluja käytiin 1286.

 Tapaamispaikkatoiminnassa alkoholi ja päihteet näkyvät, sillä päihteet ovat yksi merkittävimmistä syistä valvottujen tai tuettujen tapaamisten järjestämiseen. Tapaamispaikassa lapselle voidaan turvata mahdollisuus toisen vanhempansa tapaamiseen erilaisista riskitekijöistä johtuen valvotusti tai tuettuna. Usein taustalla vaikuttaa vanhemman päihdeongelma eikä lapsen turvallisuutta kotona voida taata. Tapaamispaikassa lapsestaan erossa asuva vanhempi voi tavata lastaan turvallisesti ja saa tukea vanhemmuuteen. Lapsen turvallisuus ja vanhemman ja lapsen hyvä sekä myönteinen tapaaminen sekä turvallisuus voidaan varmistaa puhalluttamalla sekä paikalla olevan ammattilaisen avulla.

Vaikka valtaosa odottavista äideistä ei käytä alkoholia lainkaan raskausaikana, vuosittain 3 400–6 000 vauvaa on elinikäisen vaurioitumisen riskissä äidin vakavien päihdeongelmien vuoksi. Suomalaisista äideistä 14 % jatkaa alkoholinkäyttöä raskauden alettua vuonna 2020 toteutetun pohjoismaisen tutkimuksen (Identifying use…) mukaan.

− Alkoholin liikakäyttöä on vaikea huomata ja häpeän vuoksi odottava äiti tai vauvan vanhempi piilottelee ongelmaa aivan viimeiseen saakka. Esimerkiksi ETKL:n ja A-klinikkasäätiön ylläpitämässä äitien nimettömässä nettiryhmässä on tavallista, että äiti uskaltaa kertoa ensimmäistä kertaa ongelmastaan vasta siellä, vaikka haasteita on ollut jo pitkään kenenkään tietämättä, Hohenthal muistuttaa.

Vanhemman alkoholiongelma kuormittaa aina lapsia

Vanhemman runsas alkoholinkäyttö on aina riski lapselle. Vaikutukset ovat myös pitkäkestoisia. Vanhempien päihdeongelmista kärsineiden lasten mielenterveysongelmien riski 13–17-vuotiaana on puolitoistakertainen ja haitallisen päihteiden käytön riski kaksinkertainen verrattuna lapsiin, joiden vanhemmilla ei ole päihdeongelmaa.

− Vauvan vanhemmat ovat uuden elämäntilanteen edessä, jolloin myös alkoholin käyttötavat muuttuvat. Monelle vauva-arkeen alkoholi ei kuulu, mutta stressaava elämäntilanne voi olla myös riski sille, että päihteitä käytetään rentoutuskeinona enemmän tai vähemmän. Vauvaperhe ja päihteet -chatissä tuodaan erityisesti esiin huolta puolison päihteiden käytöstä, Hohenthal toteaa.
− Keskusteluissa haetaan ratkaisua omaan tilanteeseen ja pohditaan alkoholikäytön vaikutuksia vauvaan.  

Kohtuulliseenkin alkoholinkäyttöön voi liittyä riskejä, joita alkoholia käyttävä ei useinkaan huomaa. Ongelmajuominen ei synny hetkessä, vaan usein pulmat kasautuvat vuosien aikana. Riippuvuus alkoholiin ja alkoholiongelma kehittyy pitkällä aikavälillä ja joskus tilanteeseen ajaudutaan huomaamatta. Alkoholinkäytön arkipäiväistyminen lisää käyttöä ja siten kasvattaa myös riskiä ajautua runsaampaan juomiseen.  

Kenen ehdoilla alkoholilainsäädäntöä vapautetaan?

”Alkoholi ei ole tavallinen myyntituote eikä sitä voida rinnastaa tavallisiin kauppatarvikkeisiin. Alkoholi on toimimaton ja lyhytnäköinen väline taloudellisen kasvun tavoittelussa,” muistutetaan Ensi- ja turvakotien liiton lausunnossa Alkoholilain uudistuksesta.

On kiistatonta, että alkoholin saatavuus ja hinta vaikuttavat erityisesti kotona juotuun alkoholiin. Lapset ovat sijaiskärsijöinä, kun päätöksiä tehdään yritysten ja talouden näkökulmasta.

Julkisuudessa on uutisoitu hallituksen esityksestä kevätistuntokaudelle 2024, jonka mukana alkoholia voisi tilata kotiinkuljetuksella.

Halutaanko Suomessa lisätä ennestään alkoholista koituvia haittoja?

Lähteet ja lisää aiheesta

Metadata – Sotkanet.fi, Tilasto- ja indikaattoripankki

Suomalaisten alkoholikäyttötavat 2023. THL tilastoraportti

Vuonna 2018 voimaan tulleen alkoholilain jälkiarviointi. Vaikutukset alkoholin saatavuuteen, kulutukseen ja haittoihin. THL

Identifying use of alcohol and other substances during pregnancy. A Nordic overview.

Ensi- ja turvakotien liitto ei kannata alkoholilainsäädäntöön kaavailtuja muutoksia, lausunto 24.11.2023

Alkoholia voi ensi vuonna tilata kotiinkuljetuksella kaupasta, ravintolasta ja Alkosta, jos hallituksen tavoite toteutuu, YLE 20.10.2023