Vauvaperheet Päiväryhmä

Lapsi oppii päiväryhmässä sosiaalisia taitoja

Äitien mielestä päiväryhmään osallistuminen lisää merkittävästi heidän lastensa sosiaalisia taitoja. Oulun ensi- ja turvakodin päiväryhmä Seraffiinan toimintaan osallistuneet äidit sanovat, että päiväryhmässä lasten on ollut mahdollista tutustua toisiin lapsiin ja oppia sosiaalista vuorovaikutusta. Äitejä haastateltiin Oulun ammattikorkeakouluun tehtyä opinnäytetyötä varten.

 Yksi hallituksen kärkihanke on parantaa lapsi- ja perhepalveluja. Tavoitteena on lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin ja omien voimavarojen vahvistaminen. Oikea-aikainen tuki lisää palveluiden vaikuttavuutta. Palvelujen painopistettä pyritään siirtämään korjaavista palveluista ehkäiseviin ja varhaisen tuen palveluihin.

Päiväryhmä Seraffiinan toiminnan on koettu mahdollistavan lasten sosiaalisen verkoston rakentamisen sekä sosiaalisen vuorovaikutuksen oppimisen. Yhteiskunta muuttuu kaiken aikaa ja sitä kautta muuttuvat lasten sosiaaliset taidot. Erityisesti arkipäiväisissä tilanteissa, kuten tervehtimisessä ja kiitoksen sanomisessa, voi olla haasteita. Kun lapsi omaa hyvät sosiaaliset taidot, se auttaa toimimista vuorovaikutuksessa eri-ikäisten ja erilaisten ihmisten kanssa.

Äidit tulevat kuulluiksi ja osalliksi

Oulun ensi- ja turvakoti ry:n päiväryhmä Seraffiina tarjoaa asiakkailleen tukea arkeen, vanhemmuuteen ja varhaiseen vuorovaikutukseen. Päiväryhmään voivat hakeutua oululaiset vauvaa odottavat vanhemmat tai äiti tai isä, jolla on alle 2-vuotias lapsi. Ryhmään pääsemisen kriteereinä ovat varhaisen tuen tarve ja sitoutuminen ryhmään. Asiakkaat ohjautuvat ryhmään tavallisimmin lastensuojelun, äitiys- ja lastenneuvolan tai perhetyön kautta, joskus myös Oulun ensi- ja turvakodin kautta tai perheen omasta aloitteesta.


Perheen voimavarat voivat kulua arjen ongelmien selvittämiseen.


Vanhemmat tulevat ryhmään esimerkiksi siksi, että arjen ongelmat ovat kasaantuneet ja vaikuttavat vauvan kanssa toimimiseen. Perheen voimavarat voivat kulua arjen ongelmien selvittämiseen ja vuorovaikutus vauvan kanssa häiriintyy. Opinnäytetyön tutkimuksen tarkoitus oli kuvailla päiväryhmä Seraffiinan toimintaan osallistuneiden äitien kokemuksia ryhmän toiminnasta ja saada siitä kokemusperäistä tietoa. Tuloksia hyödynnetään päiväryhmän toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa tehtiin avoin haastattelu kolmelle päiväryhmä Seraffiinan toimintaan osallistuneelle äidille. Keskiössä oli toimintaan osallistuneiden äitien osallisuuden edistäminen ja heidän kuulluksi tulemisensa.

Uusi näkökulma lapsen hyvän elämän edistämiseen

Päiväryhmä Seraffiinan toiminnassa keskeistä on vakaan ja toimivan arjen tukeminen sekä yhteisen ilon löytäminen vauvan ja vanhemman välisessä suhteessa. Vanhempia tuetaan kannustavaan vanhemmuuteen ja vahvistetaan heidän myönteisiä voimavarojaan kasvattajana kuulemalla heitä ja mahdollistamalla heidän osallisuuttaan. Haastatteluissa äidit nostivat esille uuden näkökulman, joka tuo esiin Seraffiinan toiminnan merkityksellisyyden lapsille heidän sosiaalisten taitojensa kehittymisessä.

Äidit pitävät suuressa arvossa lapsensa sosiaalisten taitojen kehittymistä.

Äitien mielestä heidän ja lasten vuorovaikutuksen tukeminen eri menetelmin on vaikuttanut positiivisesti heidän suhtautumiseensa lapseensa ja tuottanut iloa. Äidit pitivät suuressa arvossa lapsensa sosiaalisten taitojen kehittymistä Seraffiinassa. Sosiaalisilla taidoilla tarkoitetaan opittua ja sosiaalisesti arvostettua käyttäytymistä sekä kykyä olla muiden ihmisten kanssa. Sosiaalisten taitojen kehittymistä voi tukea kasvatuksen ja kokemuksen avulla.

Ryhmätoimintaan osallistumisen jälkeen lapset ovat siirtyneet päivähoitoon. Äitien kokemuksen mukaan lasten sosiaalisten taitojen kehittyminen on tehnyt päivähoitoon siirtymisestä sujuvaa lapsille. Äitiä ja lasta on ohjattu ja tuettu päiväryhmässä säännöllisen arki- ja viikkorytmin rakentamisessa, mikä auttaa lasta sopeutumaan päivähoidon rytmiin. Äidit kokivat, että leikkimisen taidot, vaikka puhettakaan ei vielä olisi ollut, toisten lasten seura, ruokaileminen ryhmässä ja useampi hoitaja ovat edesauttaneet lapsen sosiaalisten taitojen kehittymistä.

Päiväryhmä Seraffiinan ympäristö on koettu turvalliseksi, ja se on mahdollistanut lapsen ja äidin sekä muiden toimintaan osallistuvien lämpimän ja turvallisen vuorovaikutuksen. Osallistumalla päiväryhmä Seraffiinan toimintaan äidit ovat samalla mahdollistaneet myös lapsensa sosiaalisten verkostojen rakentamisen ja lapset ovat voineet nähdä, miten aikuiset ja toiset lapset toimivat toistensa kanssa.

”Täällä on niinkö kotipesässä itekin, niinku linnunpoikanen jota hoivataan siihen vanhemmuuteen”, sanoo yksi haastatteluista äideistä. 

 Äitien kokemus

 Johtopäätös on, että asiakkaat saavat päiväryhmä Seraffiinassa hyvin monenlaista tukea perheiden arkeen. Äidit kokevat saaneensa riittävän ajoissa oikeanlaista tukea perheensä arjen hyvinvoinnin edistämiseen, vanhemmuuteen sekä lapsen ja vanhemman varhaiseen vuorovaikutukseen. Äitien mielestä äidin ja lapsen varhaisen vuorovaikutuksen kehittyminen on selvästi vaikuttanut lapsen sosiaalisiin taitoihin. Äidit kokevat, että toiminnan keskiössä on lapsi ja että kaikki toiminta tähtää lapsen hyvinvointiin. Vanhemmuutta tukemalla lapselle annetaan hyvät lähtökohdat elämään.

”Kaikki oikeastaan tähtää siihen, että lapsella on hyvä olla. Vaikka se tuleekin vanhempien kautta, että meillä on yksilökeskusteluja, luentoja ja pariskunnat käy keskustelemassa, mutta aina siellä on keskiössä se lapsi ja se, että lapsella on parhaat mahdolliset resurssit kasvaa onnelliseksi aikuiseksi.” , kuvaa toinen haastateltu.  

Yhteiskunta ja sen kulttuuri muuttuvat kaiken aikaa ja muutosten paineet kohdentuvat niin yksittäisiin ihmisiin kuin perheisiin. Lapsen ja nuoren kasvuympäristöön, perheiden arkeen ja hyvinvointiin arjessa tulee kiinnittää huomiota. Perheiden tuen tarve on jatkuvasti kasvanut, ja siihen tulisi kyetä vastaamaan. Toivottavasti tämä otetaan huomioon myös tulevassa sote-uudistuksessa.

Perheille tulisi olla huomattavasti enemmän päiväryhmä Seraffiinan kaltaisia palveluja, jotta  Sipilän hallituksen tavoitteisiin lapsi- ja perhepalveluiden osalta päästäisiin. Hallituksen kärkihankkeen tavoitteena on vähentää lasten huostaanottoja tukemalla perheitä riittävän ajoissa. Perheiden osallisuutta ja kuulluksi tulemisen tunnetta lisätään ottamalla perheet mukaan palveluiden suunnitteluun. Halusimme opinnäytetyömme avulla antaa päiväryhmä Seraffiinaan osallistuneille äideille mahdollisuuden kertoa kokemuksistaan päiväryhmän toiminnasta ja esittää ehdotuksia toiminnan kehittämiseksi.