Kansalaistoiminta Vapaaehtoisuus Vertaistuki

Voimavaroja vaikeina elämänaikoina – mitä  vertaistuki on

Vertaistuki on merkittävä voimavara monille erilaisiin elämäntilanteisiin ja kokemuksiin liittyvissä haasteissa. Vertaistukea voidaan käyttää tavoitteellisesti avun hakijoiden hyvinvoinnin kohentumiseksi. Parhaimmillaan vertaisuus edistää positiivisten muutosten saavuttamista ja elämään sisältyvistä kriiseistä selviytymistä.

Vertaisuudessa osallistujat jakavat samankaltaisen elämäntilanteen tai kokemuksia erilaisista vaikeista kokemuksista. Vertaistuki tarjoaa mahdollisuuden jakaa ajatuksia, tunteita ja kokemuksia saman kokeneiden tai samankaltaisessa tilanteessa olevien kanssa.

Yhdessä koettu asioiden jakaminen sekä vuorovaikutus vertaisten välillä synnyttää yhteyden, jossa jokainen osallistuja voi tuntea olevansa ymmärretty ja hyväksytty. Omaa kokemusta ei tarvitse salata tai hävetä.

Vertaistuki voi olla muodoltaan vapaamuotoista keskustelua ja se voi toteutua erilaisten yksityishenkilöiden perustamien vertais- ja someryhmien tai verkkokeskusteluiden kautta. Vertaistuki mahdollistuu myös ammatillisesti ohjatuissa tai koordinoiduissa vertaisryhmissä, tilaisuuksissa sekä tukihenkilösuhteissa.

Vertaistoiminnassa voi olla mukana vapaaehtoisia vertaistukijoita. He tarjoavat oman kokemustietonsa kautta tukea ja toivoa niille, jotka käyvät läpi samanlaisia haasteita. Vertaistukijana toimiva on käsitellyt oman kriisinsä ja hän toimii maallikkoauttajan roolissa. Hän on vertaisen asemassa, mutta hänen roolinsa ryhmän jäsenenä tai tukisuhteessa on vastuullisempi.

Vapaaehtoisten vertaistukijoiden keskinäisessä kanssakäymisessä ja tapaamisissa toteutuu myös vertaistuki. Vertaistukijana toimiminen on mahdollisuus vapaaehtoisen omalle kasvulle ja kehittymiselle, jossa oman vaikean kokemuksen tai elämäntilanteen voi kääntää toisten ihmisten avuksi ja hyödyksi.

Vertaistukijat oppivat toisiltaan ja heidän välilleen voi syntyä ystävyyssuhteita.

Vertaistuki perustuu vahvasti sosiaaliseen ja vuorovaikutukselliseen tukeen, jonka tavoitteena on edistää tuen saajien hyvinvointia ja selviytymistä vaikeissa elämäntilanteissa. Vertaistuellisissa kohtaamisissa ei pyritä muuttamaan toisen ajatuksia tai kokemusta toisenlaiseksi. Tarkoituksena ei tulisi olla vastakkain asettelujen synnyttäminen tai yhden totuuden etsiminen. 

Keskinäisen keskustelun tulisi olla aina toisia kunnioittavaa ja arvostavaa. Tämän kaltainen vuorovaikutus luo turvallisen ilmapiirin, jolloin vaikeistakin asioista voi puhua avoimesti. Tärkeintä on keskustelu itsessään ja sen myötä syntyvä ymmärrys niin itseä kuin toisia kohtaan.

Vertaisuus toteutuu keskinäisessä keskustelussa, oman kokemuksen jakamisessa ja toisten kokemuksen kuulemisessa. Vertaiskeskusteluissa on aina läsnä eletyn ja koetun elämän maku ja henkilökohtaisuus. Toisten kokemusten kuuleminen ja omasta tilanteesta avautuminen auttaa vahvistamaan omaa toimijuutta.

Vertaistuki auttaa tarkastelemaan omia ajattelu- tai toimintatapoja sekä muuttamaan niitä. Jaetussa keskustelussa mahdollistuu tapa käsitellä ja tarkastella kokemuksia ja tapahtumia suhteutettuna muiden kokemuksiin. Omaan tilanteeseen syntyy uudenlaista perspektiiviä siihen, mitä itse voisi tilanteessa tehdä tai mikä auttaisi toipumaan ja selviytymään eteenpäin.

Yhteisen keskustelun kautta mahdollistetaan yhdessä oppiminen ja oivaltaminen. Vertaistuki auttaa löytämää merkityksiä omille kokemuksille ja niille vaihtoehtoisia tulkintoja.

Vertaistuki tarjoaa mahdollisuuden löytää uusia näkökulmia omaan tilanteeseen ja löytää voimavaroja selviytymiseen. Se luo yhteyden toisiin saman kokeneisiin.

Vertaisuus vahvistaa tunnetta siitä, ettei ole yksin vaikeuksien keskellä. Vertaistuki on arvokas voimavara, joka tarjoaa yhteyden toisiin ihmisiin ja tukea vaikeina aikoina. Tämä auttaa ihmisiä selviytymään haasteista ja antaa hänelle toivoa paremmasta huomisesta.

Artikkelin kirjoittaja on Ensi- ja turvakotien liiton Ero lapsiperheessä -tiimin asiantuntija.